นักเทศน์ (Preachers)

 

ศจ.สิริกานต์ มาศตะยาสิริ ศิษยาภิบาลอาวุโส นักเทศน์หลัก
ศจ.สิริกานต์ มาศตะยาสิริ
ศิษยาภิบาลอาวุโส
ศิษยาภิบาล New General Ministry
ศจ.วรรณพร พวงมาลัย
ศิษยาภิบาล New General Ministry

 

 

 

 

 

 

 

 

อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี ศิษยาภิบาลที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี
ศิษยาภิบาลที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

 

ใส่ความเห็น